Judo Pantera Gdynia

 

Regulamin Strony Internetowej Uczniowskiego klubu "Judo Pantera" w Gdyni

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Uczniowskiego klubu "Judo Pantera" (dalej: „Strona”), która umożliwia zapisy na zajęcia oraz obozy.
 2. Właścicielem i administratorem Strony jest Uczniowski Klub "Judo Pantera", z siedzibą w Płk. Stanisława Dąbka 197B lok. 2, NIP: 9581662290, REGON: 221828430.
 3. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: pantera@judogdynia.pl oraz numerem telefonu: +48 509-067-877.

II. Zasady Korzystania ze Strony

 1. Użytkownikami Strony mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
 2. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji i zapisywania się na zajęcia oraz obozy.

III. Rodzaj Przetwarzanych Danych

 1. Klub "Judo Pantera" przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Dane opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)

IV. Cel Przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • Rejestracji i zapisu na zajęcia oraz obozy sportowe
  • Kontaktowania się z uczestnikami zajęć i obozów
  • Przesyłania informacji organizacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności klubu

V. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych
  • Sprostowania swoich danych osobowych
  • Usunięcia swoich danych osobowych
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • Przenoszenia swoich danych osobowych
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

VII. Okres Przechowywania Danych

 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

VIII. Odbiorcy Danych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Klubem "Judo Pantera" w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych.

IX. Bezpieczeństwo Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

X. Zmiany Regulaminu

 1. Klub "Judo Pantera" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie.
 2. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach regulaminu poprzez stosowną informację zamieszczoną na Stronie.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz RODO.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

XII. Kontakt

 1. W przypadku pytań dotyczących regulaminu, polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: pantera@judogdynia.pl lub telefonicznie: +48 509-067-877.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2024.

 

 

Zadzwoń do nas!
+48 509 067 877
Napisz do nas!
pantera@judogdynia.pl
Godziny pracy
8:00 - 16:00
NIE ODBIERAM TELEFONU PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nasze lokalizacje

Szkoła Podstawowa nr 45

ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia Dąbrowa

Szkoła Podstawowa nr 47

ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia Dąbrowa

Szkoła Podstawowa nr 37

ul. Wiczlińska 73
81-578 Gdynia Wiczlino

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Stoczniowców 6
84-230 Rumia