REGULAMIN

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W TRENINGACH I ZAWODACH UKJ PANTERA

 

 

1.      SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

·         Wniesienie składki klubowej na konto klubu do 10 każdego miesiąca.

·         Składki wynoszą 110 zł miesięcznie.

·         W przypadku rodzeństwa składka wynosi 190zł – 2 osoby i 260zł – 3 osoby.

·         Trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na zajęcia w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej.

·         W uzasadnionych przypadkach Klub może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

·         W miesiącach VII i VIII składka członkowska wynosi 0 zł.

·         W miesiącu, kiedy przypadają ferie składka wynosi 70zł

 

 

2.      ORGANIZACJA PRACY

 

 

·         Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.

·         Zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Klubu

·         W przypadku choroby trenera istnieje możliwość zorganizowania zastępstwa bądź w ostateczności                      odwołania zajęć i przełożenia ich na inny termin

·         Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Jeżeli szkoła nie pracuje w dniu treningu,            zajęcia również sie nie odbędą.

·         Informacje na temat zmian treningów wynikających z różnych przyczyn zamieszczane będą na stronie                  internetowej Klubu i na facebooku.  W wyjątkowych sytuacjach trener będzie powiadamiał telefonicznie.

·         W przypadku spóźnienia trenera trening automatycznie jest przedłużony o czas tego spóźnienia.

 

3.      ZAWODNIK KLUBU ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 

 

·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

·         kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,

·         kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji,

·         kulturalnego zachowania się na zawodach,

·         wykonywania poleceń wydanych przez trenera,

·         informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),

·         uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,

·         dbania o sprzęt sportowy,

·         posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego

·         godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,

·         rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,

·         brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,

·         pomagać innym zawodnikom sekcji.

 

 

4.      W PRZYPADKU NARUSZENIA W/W OBOWIĄZKÓW TRENERZY MAJĄ PRAWO WYCIĄGNĄC WOBEC ZAWODNIKÓW NASTEPUJĄCE KONSEKWENCJE

 

 

·         upomnienie ustne,

·         upomnienie ustne przy całej grupie,

·         upomnienie ustne w obecności rodzica,

·         usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w                        działań),

·         nie zgłoszenie do zawodów,

·         wystąpić do Zarządu Klubu o zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu.

 

 

5.      WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH

 

 

·         Przyjęcie dziecka do sekcji judo UKJ PANTERA następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej

·         W deklaracji członkowskiej rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie na temat aktualnego stanu                zdrowia dziecka.

·         Zawodnik powinien zgłosić sie do lekarza w celu przebadania czy nie ma przeciwwskazań do                                uprawiania sportu.

·         W przypadku, kiedy rodzic nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do                        uprawiania sportu, odpowiedzialność za faktyczny stan zdrowia ponosi rodzic / prawny opiekun.

·         Klub oraz trener nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zdrowotne niewynikające z ich winy.  

 

 

6.      UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

·         Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za                                             nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.

·         Odpowiedzialność zawodników na sali ponosi trener.

·         Poza salą Trener nie ponosi odpowiedzialności (wyjścia do szatni i WC w trakcie treningu)

·         Trener nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje przed i po treningu.

·         Zawodnik nie może przebywać na Sali w trakcie nieobecności trenera.

 

 

7.      WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

·         Członek Klubu lub jego prawny opiekun Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych                  swoich i swojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Klubu                       (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997,Dz. U. nr                                   133,poz.883).

·         Członek Klubu lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku /                wizerunku swojego dziecka do celów związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest                      jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać                  umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane
           w materiałach promocyjnych oraz opublikowane w prasie i internecie.

 

8.      REZYGNACJA Z CZŁONKOWSTWA W KLUBIE

 

·         Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować Klub o rezygnacji z członkowstwa  i rezygnacji
           z zajęć (telefonicznie lub mailowo) w danym miesiącu.