Jesteś tutaj

REGULAMIN

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W TRENINGACH I ZAWODACH UKJ PANTERA
 
 
1.      SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
 
·         Wniesienie składki klubowej na konto klubu do 10 każdego miesiąca.
·         Składki wynoszą 100 zł miesięcznie.
·         W przypadku rodzeństwa składka wynosi 170zł – 2 osoby i 260zł - 3 osoby.
·         Trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na zajęcia w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej.
·         W uzasadnionych przypadkach Klub może odroczyć termin płatności składek członkowskich.
·         W miesiącach VII i VIII składka członkowska wynosi 0 zł.
·         W miesiącu, kiedy przypadają ferie składka wynosi 60zł
 
 
2.      ORGANIZACJA PRACY
 
 
·         Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
·         Zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Klubu
·         W przypadku choroby trenera istnieje możliwość zorganizowania zastępstwa bądź w ostateczności                      odwołania zajęć i przełożenia ich na inny termin
·         Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Jeżeli szkoła nie pracuje w dniu treningu,            zajęcia również sie nie odbędą.
·         Informacje na temat zmian treningów wynikających z różnych przyczyn zamieszczane będą na stronie                  internetowej Klubu i na facebooku.  W wyjątkowych sytuacjach trener będzie powiadamiał telefonicznie.
·         W przypadku spóźnienia trenera trening automatycznie jest przedłużony o czas tego spóźnienia.
 
3.      ZAWODNIK KLUBU ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
 
 
·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
·         kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych,
·         kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji,
·         kulturalnego zachowania się na zawodach,
·         wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
·         informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),
·         uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,
·         dbania o sprzęt sportowy,
·         posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego
·         godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,
·         rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
·         brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
·         pomagać innym zawodnikom sekcji.
 
 
4.      W PRZYPADKU NARUSZENIA W/W OBOWIĄZKÓW TRENERZY MAJĄ PRAWO WYCIĄGNĄC WOBEC ZAWODNIKÓW NASTEPUJĄCE KONSEKWENCJE
 
 
·         upomnienie ustne,
·         upomnienie ustne przy całej grupie,
·         upomnienie ustne w obecności rodzica,
·         usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w                        działań),
·         nie zgłoszenie do zawodów,
·         wystąpić do Zarządu Klubu o zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu.
 
 
5.      WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
 
 
·         Przyjęcie dziecka do sekcji judo UKJ PANTERA następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej
·         W deklaracji członkowskiej rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie na temat aktualnego stanu                zdrowia dziecka.
·         Zawodnik powinien zgłosić sie do lekarza w celu przebadania czy nie ma przeciwwskazań do                                uprawiania sportu.
·         W przypadku, kiedy rodzic nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do                        uprawiania sportu, odpowiedzialność za faktyczny stan zdrowia ponosi rodzic / prawny opiekun.
·         Klub oraz trener nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zdrowotne niewynikające z ich winy.  
 
 
6.      UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
·         Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za                                             nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.
·         Odpowiedzialność zawodników na sali ponosi trener.
·         Poza salą Trener nie ponosi odpowiedzialności (wyjścia do szatni i WC w trakcie treningu)
·         Trener nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje przed i po treningu.
·         Zawodnik nie może przebywać na Sali w trakcie nieobecności trenera.
 
 
7.      WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 
 
·         Członek Klubu lub jego prawny opiekun Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych                  swoich i swojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Klubu                       (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997,Dz. U. nr                                   133,poz.883).
·         Członek Klubu lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku /                wizerunku swojego dziecka do celów związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest                      jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać                  umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane
           w materiałach promocyjnych oraz opublikowane w prasie i internecie.
 
8.      REZYGNACJA Z CZŁONKOWSTWA W KLUBIE
 
·         Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować Klub o rezygnacji z członkowstwa  i rezygnacji
           z zajęć (telefonicznie lub mailowo) w danym miesiącu.
 

Theme by Danetsoft | Pozycjonowanie stron